TRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
 Mã hồ sơ trực tuyến:
Chú ý*: Trên đây là Mã hồ sơ đăng ký dịch vụ Cấp đăng ký kinh doanh TRỰC TUYẾN thông qua Cổng thông tin Quận Cầu Giấy.
 Mã số giấy hẹn trả hồ sơ:  
Chú ý*:-  Trên đây là Mã số giấy hẹn trả hồ sơ của Bộ phận Một Cửa cấp khi công dân nộp hồ sơ  TRỰC TIẾP tại UBND Quận Cầu Giấy.
             - Nếu không nhớ chính xác Mã số giấy hẹn trả hồ sơ bạn có thể chọn theo từng bước bên dưới.
 Mã số giấy theo mẫu:
 
 Bước 1 - Chọn mã năm:
 
 Bước 2 - Chọn đơn vị giải quyết hồ sơ
 
 
 Bước 3 - Chọn thủ tục hành chính
 
 Bước 4 - Nhập số thứ tự hồ sơ: